Felső tagozat

Munkaközösség vezető:

Varga Károly

Tagok:

Fábián Emília

Kerülő Károly

Kovács Imre

Mihály Miklós

dr. Ozorai Nóra

Pintér Ilona Eszter

Rostás Zsuzsanna

Vágó Ildikó

 

felső tagozaton minden óra „rituális” ismétléssel kezdődik (pl. zöngés-zöngétlen párok, kötőszavak felsorolása, stb.). Színes szócsíkok, kártyák használatával segítjük a tanultak rögzülését. Az új ismeretet igyekszünk a korábbiakhoz kötni. Fontos eleme az óráknak az ismétlés, visszakérdezés, tudatosítás és hozzácsatolás.

Irodalom órákon: Cél, hogy a gyerekek az adott kor, korszak, történelmi háttér összefüggésében is el tudják helyezni a költőket, írókat, stílusirányzatokat, értelmezni tudják a műveket a tartalom és forma egységében, a maguk, egyéni szintjén érintse meg őket az adott irodalmi alkotás és a szerző. Az órákon gyakoriak az interaktív feladatok, a szituációs játékok, helyzetgyakorlatok.

Nyelvtan órákon: A nyelvről a nyelv által tanulni az egyik legnehezebb dolog. Annak a ténynek a tudatosításával folyik a munka, hogy mi, magyar anyanyelvűségünkből eredően számtalan nyelvtani fogalmat, analógiát tudunk, alkalmazunk, s a nyelvi szinteknek megfelelően az a tennivalónk, célunk, hogy megnevezzük, tudatosítsuk ezeket. Az elsajátítás játékos, érdeklődést felkeltő, differenciált, interaktív anyagokra is építve folyik, a gyerekek értékelése önmagukhoz mérten történik.

matematika órákon a cél a tananyag megértése, differenciálása. A tanár szemléletes magyarázatokkal, szóhasználattal, szemléltetőeszközökkel, tevékenykedtetéssel, bemutató feladatokkal igyekszik érdekessé tenni a tananyagot a tanulók számára.

fizika órákon a logikus gondolkodási képesség fejlesztése, a szakszerű fizikai fogalmak pontos használata, a felelősségteljes eszközhasználat elsajátítása, a példamegoldás alapjainak ismerete, a jel és mértékegység rendszer ismerete, használata a cél.

történelem óra hangulatos, aktív, érzésekben gazdag tanóra, a szókincs és kifejezőkészség fejlesztéssel egybekötve. Felszabadultság és verbalitás jellemzi.

kémia órákon a tanár szem előtt tartja a gyerekek befogadó szintjét, ennek megfelelően állítja össze a követelmény szintet. Figyelembe veszi természetesen a tantárgyi követelmény alapszintjét. Valamint az óra figyelemfelkeltő, figyelem megtartó, játékos, sok eszközzel, érdekes kísérletekkel tűzdelt. A tanár célja a gyakorlati tudás átemelése az elmélet síkjára.

földrajz órák a felfedezéses-kutatásos tanítási-tanulási stratégiát, a földrajz játékos tanítását és tanulását alkalmazva, a modern pedagógiai felfogás szerint zajlanak – azért érdemes tanulni, mert amit egy helyzetben, egy konkrét anyagon megtanulunk, azt képesek leszünk más helyzetben, más anyagon is alkalmazni. Ezeket, a stratégiákat alkalmazva, gondolkodásra készteti a gyerekeket, lehetőséget biztosít arra, hogy a meglévő tudás és az új helyzet találkozásából valami új, magasabb-rendű tudás szülessen. Az egyéni képességeket figyelembe véve, új módszereket alkalmazva a képességfejlesztés érdekében, a differenciált oktatás lehetőségeit használva (csoportos-, és páros munkaforma), sok eszközhasználattal, szemléltetve, egy „szórakoztató” földrajztanítás tárul a gyerekek elé – jó hangulatban, felszabadultan.

A beszédhibás ill. részképesség-zavarokkal küzdő gyermekek biológia oktatásában különösen fontos a szemléletesség. Elsődleges cél a különböző élettani folyamatok megértetése képek, ábrák segítségével. A következő állomás a tananyag elsődleges ill. másodlagos rögzítése. A tanórákon többször, ismétlődően elhangoznak a megtanulandó szakkifejezések. Ezeket írásban is megfogalmazzuk, a táblaképen is megjelenik. A tananyag rögzüléséhez több ismétlésre, gyakorlásra, otthoni olvasásra is szükség van. A számonkérés szóban és írásban történik a gyermekek verbális nehézségeinek, képességeinek figyelembevételével.

A jó képességű tanulók számára a matematika szakkör indult tehetséggondozás céllal. Amennyiben a tanuló fejlődése ezen a területen lassú, a logopédia keretében rendelkezésre áll a diszkalkulia prevenció, ill. diszkalkulia terápia.

Az idegennyelv-tanítás is speciális módszerekkel történik. A hangsúly főként a beszédre helyeződik. Szó-kép memóriajátékkal, szótáblákkal, szintézisfeladatokkal dolgoznak a tanulók. Gyakran játszanak el egy-egy kommunikációs helyzetet. A jobbak páros munkákat kapnak, kötetlen beszélgetést folytatnak egy-egy témáról. A tanulás több érzékszervi csatorna bevonásával folyik. Sokat ismételnek. A már tanultak újból és újból felbukkannak az új anyagban is. A különböző nyelvtani elemeket más színű krétával jelölik. Mnemotechnikai eszközöket használnak (pl. flashcards, rajzolás, kulcsszavak). A kiejtés-helyesírás több gyakorlást igényel. A felzárkóztatásra külön foglalkozásokon van lehetőség. A tehetséggondozás heti két alkalommal szakkör keretében valósul meg. Itt olyan helyzeteket gyakorolnak, amelyek egy-egy utazás alkalmával előfordulhatnak, illetve magasabb szintű nyelvi anyag is előkerülhet. Ezeken az órákon csak angolul beszélnek. Egyénileg internetes feladaton is dolgozhatnak a gyermekek.

Az informatika oktatás célja a számítástechnika megismertetése, megkedveltetése, és hogy a tanév végére a tanulók készség szinten tudják használni a tanult programokat, melyekre későbbi tanulmányuk és a mindennapi munkájuk során szükségük lehet. (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, prezentációkészítő).

testnevelés oktatás tekintetében elsősorban az állóképesség javítása a legfőbb cél, ezt minden egyes órában igyekszik a tanár beszervezni. Ugyancsak elsődleges szempont, hogy a tanulók minél több, a szabályok ismerete és betartása mellett gyakorolt csapatjátékot elsajátítsanak. Felnőttkorban ezek határozzák majd meg a szabadidős tevékenységüket. Harmadsorban, a rengeteg eszközt igyekszik kihasználni az oktató, mindig újabb és újabb lehetőségek elé állítani a gyereket ezáltal, amely kedvezően befolyásolja a kreativitást.

gyógytestnevelés – a testnevelés területén belül – olyan önálló tantárgy, oktatási-nevelési folyamat, ahol a testnevelés és sport eszközeivel, módszereinek felhasználásával testi képességekben visszamaradt tanulók, tantervbe foglalt differenciált képességfejlesztése folyik. A gyógytestnevelés alapvető követelménye, hogy biztosítsa a rászoruló tanulóknak mindazt, ami az egészséges fejlődésükhöz szükséges. Korrigáljon ott, ahol erre szükség van; erősítsen, ahol gyengeséget tapasztal; növelje a tanuló alkalmazkodóképességét; segítse, hogy az iskolában és az életben helyt tudjon állni. Egyik legfontosabb mozgásanyaga a judo esésiskolája. Az éves felmérésen az iskola összes tanulója átesik.

A pedagógusokkal közös nevelési célokat fogalmaznak meg az adott osztályban. Az intézmény külön figyelmet fordít a mentálhigiéne módszereinek alkalmazására, a tehetséggondozásra, illetve a többségi általános iskolák felé irányuló integrációra. Munkatársaink ez irányú továbbképzésekben vesznek részt, majd az ott elsajátított ismereteket alkalmazva a tanulók javára fordítják.

 

Saját szabályaink

A szüneti magatartás “tízparancsolata”

 •   1. Vigyázz saját és társaid testi és lelki épségére!
 •   2. Ne szemetelj!
 •   3. Ne fuss a folyosón és a lépcsőkön!
 •   4. Étkezz a tantermedben!
 •   5. Ne dohányozz, és viselkedj kulturáltan társaiddal és a felnőttekkel!
 •   6. Öltözködj és szépítkezz ízlésesen, kerüld az intim viselkedést!
 •   7. Ne viselj balesetet okozó ékszert!
 •   8. Tartsd kikapcsolva a mobilodat és az egyéb kütyüket!
 •   9. Tilos kilépni az erkélyre!
 • 10. Ne nyúlj az elektromos készülékekhez tanári engedély nélkül!

Az udvarhasználat szabályai

 •   1. Vigyázz saját és társaid testi és lelki épségére!
 •   2. Mindig válts cipőt!
 •   3. Ne szemetelj!
 •   4. Az épület és az udvar felszereléseit rendeltetésszerűen használd!
 •   5. Maradj mindig szem előtt!
 •   6. Ne lépj munkaterületre!
 •   7. Baj esetén azonnal keresd meg az ügyeletes tanárt!
 •   8. Ne hagyd el az iskola területét tanári engedély nélkül!
 •   9. Szólj az ügyeletes tanárnak, ha a labda átkerült a szomszédba! Tilos átmászni a kerítésen!
 • 10. Ne mássz fára, vigyázz a természeti értékekre!

A házirend megsértésének következményei

 • Bejegyzés a naplómellékletbe (házi feladat/felszerelés/szüneti magatartás)
 • Szaktanári figyelmeztetés
 • Osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, megrovás
 • Igazgatói figyelmeztetés, intés, megrovás
 • Tantestületi figyelmeztetés, intés, megrovás

A fokozatosság elvétől indokolt esetben el lehet térni.