Iskolánkról

INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA

A Palotás Gábor Általános Iskola Budapest II. Kerületében, Hűvösvölgy jó levegőjű, csendes részén található. Az intézmény 2004-ben egy nagyszabású felújításon, bővítésen esett át. A gyermekek megújult, modern környezetben, ugyanakkor családias légkörű intézményben tanulhatnak.

Iskolánk elsősorban olyan gyermekeknek nyújt segítséget, akik súlyos beszédhibával, nyelvi zavarral küszködnek, nagyothallók, illetve tanulási nehézség veszélyeztetettek, vagy már kialakultak a dyslexia, diszgraphia, dyscalculia tünetei. Valamennyien fokozott segítséget igényelnek az olvasás, írás elsajátításában, később azok eszköz szintű kihasználásában, valamint egyéni vagy kis csoportos, többnyire intenzív logopédiai ellátásra van szükségük. Mindennek érdekében kis létszámú osztályokat indítunk, és 1. osztálytól egészen 8. osztályig figyelembe vesszük a gyermekek egyéni haladási ütemét. A sokoldalú megsegítésben a gyógypedagógusokon kívül mozgásfejlesztők, terapeuták és gyógypedagógiai segítő munkatársak vesznek részt.

Sajátos nevelési igényüknek megfelelően alacsonyabb csoportlétszámot (5-13 fő/csoport) és több felzárkózási lehetőséget biztosítunk. Sokféle szakképesítésű kollégáink intenzív anyanyelvi-, illetve logopédiai fejlesztéssel támogatják a tanulókat a sikeres tanulmányok érdekében. Kiemelten nagy hangsúlyt helyezünk a nagy- s finommozgások, továbbá a beszélt anyanyelv fejlesztésére.

Intézményünk erős szakmai alapokon nyugvó, dinamikus, barátságos környezetet biztosít az ide járó tanulóknak. Célunk, hogy a kommunikációban, vagy a tanulásban nehézséggel küzdő gyermekek is boldogan, sikeresen sajátíthassák el az általános iskolai tananyagot, és bátran indulhassanak neki középiskolai tanulmányaiknak.

A bevezető és kezdő szakaszban iskolaotthonos rendszerben nevelünk, oktatunk. Az olvasás tanítása szótagoló – Meixner-módszerrel történik. A

tanulóknak nyugodt haladási tempót biztosítunk, ezért az olvasás és írás elsajátítását 2 évre tervezünk. A betűk írástanításának időszakát megelőzi egy mozgásügyesítő, előkészítő időszak, amely megalapozza a biztos ceruzafogás, vonalvezetés kialakulását. Fontosnak tartjuk a gyakorlati tapasztalatokon alapuló ismeret elsajátítását és a tananyag biztos megértése érdekében nagy hangsúlyt fektetünk a minél változatosabb szemléltetésre. A diákok a tanulás minden területén számtalan, gondosan kiválasztott szemléltető eszközt vehetnek igénybe.

5. osztálytól idegen nyelvként angolt tanulnak a gyerekek. A nyelvi főként beszédcentrikusak, kommunikációs játékokkal, dalokkal, mondókákkal színesítettek.

Büszkélkedhetünk 300 nm-es hatalmas tornateremmel és az iskolát övező parkkal, játszó- és sportudvarral, ahol növendékeink igen szívesen mozognak, játszanak. Számos szabadidős tevékenységi lehetőséget próbálunk biztosítani az érdeklődők számára.

A gyermekek a Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottságainak – elsősorban a Beszédvizsgáló és Rehabilitációs Bizottság, valamint a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértő és Rehabilitációs Bizottságok – javaslata alapján kerülhetnek a Palotás Gábor Általános Iskolába.

Az általuk felvett vizsgálatok mutatják, a gyermek iskola kezdéskor meglévő státuszát. A logopédiai munkaközösség tagjai a logopédiában használt fejlesztés szemléletű diagnosztikus eljárások számbavételével alakítják ki a növendékek egyéni fejlesztési tervét csoportbeosztását. A gyermekek teljesítmény profilját a könnyebb átláthatóság érdekében táblázatban rendszerezzük és változásait folyamatosan figyelemmel kísérjük. Az egyéni fejlesztési tervet pedig szükség szerint alakítjuk. Az egységes szemléletű és azonos színvonalú ellátás érdekében szükségesnek tartottunk egy nyomon követő vizsgálati rendszer kidolgozását az iskolában lévő valamennyi korcsoportban, amit az évek során gyűjtött tapasztalataink alapján folyamatosan készítettünk elő és vizsgálati kézikönyvben rögzítettünk. A kapott eredményekről a szülőket folyamatosan írásban tájékoztatjuk. Az iskolában több logopédiai csoporton belül fejlesztjük a

tanulókat, jól felszerelt, barátságos foglalkoztató szobákban. Szervezeti felépítésünk lehetővé teszi a logopédiai ellátáson belüli specializálódást. Így 1-1 állandó csoportban látjuk el a számolási nehézségekkel és dadogással küzdőket. Az iskolában tanulók többsége szorul logopédiai intenzív ellátásra. Elmondhatjuk, hogy igen nagy szükség van az egyéni fejlesztési szükségleteket szem előtt tartó, speciális módszereket hasznosító folyamatos megsegítésre.

Az elmúlt években intézményünk egyre nyitottabbá vált, rendkívül sok érdekes és színvonalas kulturális program, projektnap és témahét színesíti a tanévet. Tanulóink iskolai ünnepségeken, projektnapokon, házi- és fővárosi versenyeken mutathatják meg elért eredményeiket, tehetségüket.

Nap- nap után azon munkálkodunk, mindent biztosítsunk számukra szívből, örömmel!

Dr. Palotás Gábor
 

Iskolánk 1959 óta van a Fővárosi Önkormányzat kezelésében. Kezdetben enyhén értelmileg sérült, állami gondozott, általános iskolai alsó tagozatos gyermekek bentlakásos intézményeként működtünk.

1997 óta fokozatos profilváltás után súlyos beszédzavarral, tanulási nehézségekkel, diszlexiával, diszgráfiával, diszkalkuliával diagnosztizált gyermekek oktatását végezzük.

Iskolánk néhány éve dr. Palotás Gábor (1927-1993) nevét vette föl, aki orr-fül gégészként és logopédiai tanárként is sokat tett a beszédproblémákkal küzdő gyermekekért. Idősebb kollégáinkat pedig a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán oktatta.

Iskolánkban családias, vidám, megértő, az újdonságokra és kihívásokra nyitott, lelkes közösség van, ahol tanulni és tanítani érdekes-érdemes.