Osztályfőnöki munkaközösség

Munkaközösség-vezető: Szontaghné Tavaszy Edit

Tagok:

1.a.:

1.b.: 

2.o.: 

3.o.: 

4.o.:

5.o.:

6.o.: 

7.o.: 

8.o.: 

 

Célok, feladatok:

 • Az osztályfőnökök tevékenységének összehangolása, segítése.
 • Az intézményi célok megvalósulásának segítése, támogatása.
 • Szülői értekezletek, fogadóórák szervezése, megtartása.
 • Év eleji tűz- és balesetvédelmi oktatás a tanulók számára.
 • Nyílt napok, szülői értekezletek, fogadóórák megszervezése, lebonyolítása.
 • Adminisztrációs teendők ellátása: folyamatos naplóellenőrzés, fejlesztési tervek ellenőrzése, belső e-mailos levelezőrendszer működtetése, házi telefonos elérhetőségi lista folyamatos frissítése stb.
 • Az egészséges életmódra nevelés, helyes életvezetés, életmód kialakításának segítése, szexuális felvilágosítás, napjaink veszélyei: drog, alkohol, dohányzás. Igény esetén vendég előadó hívása az osztályfőnöki órákra (pl. orvosi óra, rendőri óra stb.)
 • A környezetvédelem, közvetlen és tágabb környezetünk rendben és tisztán tartása (szelektív hulladékgyűjtés, környezetvédelmi napok, városi rendezvények stb).
 • Esztétikus, barátságos légkör kialakítása az osztálytermekben.
 • A tanulók viselkedés- és beszédkultúrájának fejlesztése.
 • A hátrányos helyzetű, nehéz sorsú, lelkileg sérült diákok tapintatos segítése.
 • A másság, a kisebbség, a fogyatékkal élők elfogadtatása, a tanulók empátiakészségének fejlesztése
 • A mulasztások igazolásának rendjét szigorúan és következetesen betartatni.
 • Az iskolai házirend betartatása, a fegyelem javítása.
 • Kapcsolattartás a szülőkkel. A szülők értesítése (gyenge tanulmányi eredmény, igazolatlan mulasztás, súlyos fegyelmi vétség stb.) esetén-telefonon, személyesen, levélben.
 • Óralátogatás, értékelés, tapasztalatszerzés, a naplók bejegyzéseinek ellenőrzése, a nevelési munka megbeszélése.
 • A 8. osztályosok továbbtanulásával kapcsolatos teendők elvégzése.
 • A kezdő osztályfőnökök segítése. Mentor-rendszer működtetése.
 • Kapcsolattartás az osztályfőnökök, a tanítók, a szaktanárok, a logopédusok, gyógytestnevelő és a pszichológus között.
 • Kapcsolattartás a DÖK segítő tanárral.
 • Orvosi vizsgálatok, oltások, fogászati ellenőrzések lebonyolításának segítése.
 • Tanórán kívüli foglakozások, osztálykirándulások szervezése.

A munkaközösség feladata az ünnepségek, megemlékezések, iskolai programok szervezése, lebonyolítása.