Mire figyeljünk?

A logopédiai terápiák az alábbi problémákra fókuszálnak:

-Diszfázia: A beszéd nyelvi rendszerének felépítése, beszédhangok kialakítása, javítása.

-Pöszeség: Beszédhangok kialakítása, javítása.

-Orrhangzós beszéd: Az orrhangzós színezet csökkentése, a hiányzó hangok kialakítása, illetve a hibásan képzettek javítása.

-Dadogás: A megakadások időtartamának, gyakoriságának csökkentése. Görcsoldás, laza izomműködés, helyes beszédlégzés kialakítása. Elsősorban csoportos formában történik, pszichológussal együttműködve.

-Hadarás-beszédtechnika: A beszédfigyelem, helyes beszédlégzés kialakítása, gondolati rendezés gyakorlása. Szintén csoportos formában történik, pszichológussal együttműködve.

-Diszlexia-prevenció: Az olvasási nehézség kialakulásnak megelőzése az olvasáshoz szükséges képességek fejlesztésével.

-Diszlexia: Az olvasási készség, a szövegértés valamint az olvasás tempójának, technikájának javítása.

-Grafomotoros fejlesztés: Az íráshoz szükséges alapfunkciók, a helyes ceruzafogás kialakítása, kézügyesség fejlesztése.

-Diszgráfia: Az íráskép rendezése, a helyesírás kialakítására, megszilárdítására irányuló terápia.

-Diszkalkulia prevenció: A matematika tanulásához szükséges alapkészségek fejlesztése.

-Diszkalkulia: A számfogalom kialakítása, megszilárdítása, alapműveletek elsajátítása, gyakorlása.

Már az iskoláskort megelőző időszakban előfordulnak olyan tünetek, amik jelezhetik a mozgásfejlesztés és/vagy a logopédiai fejlesztés szükségességét.

Az életkorában elvárható fejlettségi szinttől eltér, például:

-a kúszás-mászás rövid ideig tart vagy kimarad
-későn kezd el járni
-bizonytalanul, koordinálatlanul mozog, gyakran elesik
-lassan tanul meg lépcsőn járni, kerékpározni, cipőt fűzni, gombolni
-nehezen bánik az ollóval, evőeszközökkel
-testtudata kialakulatlan
-egyszerű mozgássort nem tud utánozni
-a ceruzát görcsösen vagy túl lazán fogja
-a rajz/írás nyomatéka erős vagy gyenge
-mindkét kezét egyformán használja
-nem szeret mesét hallgatni (nem tudja követni az eseményeket)
-nehezen vagy egyáltalán nem tanul meg mondókát, verset, dalt
-nem tudja megjegyezni a napok, évszakok sorrendjét
-új szavak tanulása hosszú ideig tart
-szavak utánmondása nehézséget jelent
-a szavakban szótagokat, hangokat felcserél, kihagy
-hasonló hangzású szót mond
-gyors vagy akadozó beszédtempóval beszél
-szókincse szegényes
-gyakran visszakérdez
-feltűnően figyeli a beszélő száját
-nem a kérdésre válaszol
-tartósan rekedt
-gyakran és tartósan hurutos
-nehezen fejezi ki magát szóban, nem vagy lassan jutnak eszébe szavak
-szavakat rosszul toldalékol
-nem alkalmazza az anyanyelvre jellemző mondatszerkesztést
-a fejlesztés ellenére sem javul a beszédhibája
-túl sokat beszél, de nem mond lényeges információt
-ritmusérzéke gyenge
-formákat rosszul egyeztet, másol; az azonosságot-különbséget nem érzékeli
-térben nehezen tájékozódik
-mintát nem követ pontosan
-túl élénk vagy visszahúzódó

Amennyiben a felsoroltak közül tartósan több is jellemzi a gyermeket, érdemes szakemberhez (óvodai, iskolai pszichológus, logopédus, nevelési tanácsadó) fordulni annak tisztázására, hogy valóban van-e probléma a gyermek fejlődésével, ill. melyek a további teendők.

Sokszor az iskoláskorban is szükség van a gyermek egyéni fejlettségi szintjéhez fokozottan alkalmazkodó oktatásra. A Palotás Gábor Logopédiai Általános Iskola ennek a feladatnak az ellátására hivatott.